top of page
Foggy Pier

NEDSTÄMDHET

Det finns ingen knivskarp gräns mellan vanlig nedstämdhet och depression. Vid en depression är dock besvären så kraftiga att de orsakar verkligt lidande och svårigheter att fungera på ett normalt vis. Det depressiva tillståndet kan se olika ut för olika personer. Vanligt är att känna sig ledsen, sorgsen och nedstämd. I vissa fall syns det utåt, men man kan också känna sig nere utan att det är synligt för andra. Andra upplever inte någon egentlig nedstämdhet, utan snarare likgiltighet. Den som är deprimerad har vanligtvis lite tålamod och blir lätt irriterad eller stressad. En del blir mer aggressiva och får vredesutbrott. Att sakna förmåga att njuta präglar tillståndet för de flesta som lider av depression. Livet känns tomt och förlorar sin mening.

Den deprimerade hamnar ofta i negativa tankar och grubblerier. Tankar kring sin egen skam, skuld och värdelöshet är vanliga teman. Synen på det förflutna, nuet och framtiden är pessimistisk. Vissa får tankar kring döden och upplever tillvaron så svår att man vill försvinna bort.

Störd sömn och aptit är vanliga symtom vid depression. Man kan känna både ökad och minskad matlust. En del sover mer en vanligt, andra har svårt att sova och lider av sömnlöshet. Ständig oro i kroppen och rastlöshet drabbar många. Andra känner tvärtom bristande kroppslig energi och svårighet att komma igång. Många har svårt att bestämma sig, även vid små vardagliga beslut. De allra flesta som är deprimerade upplever nedsatt energi. Vanligt är också att det går trögare att tänka och tala. Man kan ha svårt att fokusera och tappar lätt tråden. Även minnet påverkas negativt vid depression.

Det finns flera andra symtom på depression. Många upplever muskelspänning, smärta och värk i kroppen. Ångest är ett vanligt inslag som ger symtom som hjärtklappning, svettning, yrsel och magbesvär. Oro är också vanligt förekommande och man kan känna sig ängslig och nervös för många saker. När självförtroendet sjunker och man inte fungerar som vanligt vill många dra sig undan socialt och isolerar sig.

bottom of page